NE ARAMIŞTINIZ?

Gaziantep Ulaşım Ana Planı

Gaziantep Ulaşım Ana Planı (GUAP) çalışması kapsamında, üst ve alt ölçekli stratejik kararlar ve planlar doğrultusunda, planın hedef yılında ortaya çıkması beklenen yolculuk talepleri değerlendirilmiş, gerçekleştirilmesi gereken ulaşım yatırımları ve öncelikler belirlenmiş, ulaşım ve trafik sistemi için temel planlama kararları oluşturulmuştur.

GUAP ile Gaziantep halkının ulaşımdaki konfor seviyesinin yükseltilmesi, kent içi hareketliliğin çevreci bir yaklaşım ile değerlendirilerek makro ve mikro ölçekteki sorunlara çözümlerin üretilmesi ve kaynakların verimli kullanılarak sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması hedeflenmiştir.

Çalışmanın ilk adımı olarak mevcut ve yeni bilgiler toplanmıştır. İdare ve ilgili kurumlarla yazışmalar sonucunda mevcut bilgilerin toplanmasının akabinde veri tabanının güncelleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 257 kişi ile 4 ay süren saha çalışmalarıyla toplam 21.345 anket, 57.888 kişilik veri ile yeni bilgiler oluşturulmuştur.

 

Çalışma, kent merkezi ile merkez dışındaki bölgelerin ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmıştır. Kent merkezinde (Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli) kentin bugünkü durumu tespit edilerek “Talep Tahmin Modeli” geliştirilmiştir. Ayrıca çevre yerleşimlerle olan ilişkileri de yorumlanarak modele girdi oluşturulmuştur. Gaziantep için oluşturulan ulaşım modelleri, çalışma kapsamında yapılan hanehalkı anketlerinden ve trafik sayımlarından elde edilen bilgiler kullanılarak kalibre edilmiştir.

Gaziantep’te mevcut durum ve hedef yılı verileri değerlendirildiğinde; sosyoekonomik verilerde önemli artışlar gözlemlenmiştir. Hızlı nüfus ve otomobil sahipliği artışı ve buna paralel yolculuk sayısındaki artış kent ulaşımı üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek üzere kent ulaşımı ile ilgili “Eğilim Alternatifi” ile belirlenen sorunlara yönelik stratejik kararlar alınmıştır.

GUAP kapsamında önerilen raylı sistem hatları için 23 alternatif çözüm, 3 Temel Gelişme Senaryosu altında toplanmış ve model ile test edilmiştir. Senaryolar oluşturulurken alternatif çözümlerin karşılaştırılabilir olmasına dikkat edilmiş ve kent genelinin bir bütün olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tüm alternatiflerdeki önerilen hatlar değerlendirildiğinde; üç senaryo içinden en iyi çözümü getiren hatlar taşıdığı yolcu değerleri dikkate alınarak seçilmiş ve Gaziantep için ana plan senaryosu oluşturulmuştur.

Gaziantep imar planlarında öngörülen gelişmelere paralel olarak nüfus, istihdam, öğrenci sayısı gibi parametrelerin değişmesi ile ulaşım talep miktarı ve talebin yöneldiği bölgeler de değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak gerçekleştirilmesi önerilen “Ulaşım Ana Planı” yatırım kararları, 5’er yıllık periyotlarla kısa (2016-2020), orta (2021-2025) ve uzun (2026-2030) vade olarak planlanmıştır.

Ulaşım Ana Planı kapsamında toplu taşıma sistemi, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, otopark sistemi, yaya ve bisiklet ulaşımı, kent içi yük taşıma sistemi, şehirlerarası ve çevre yerleşimlere ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konularında genel politikalar ve stratejiler belirlenmiş; bu politika ve stratejiler doğrultusunda çözüm önerileri oluşturulmuştur.

Gaziantep Ulaşım Ana Planı kapsamında önerilen tüm düzenlemeler, kısa, orta ve uzun vadeli dönemler olmak üzere etaplara ayrılarak uygulama programları belirlenmiştir.

 

 • Şehir GAZİANTEP
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri