NE ARAMIŞTINIZ?

Konya Bisiklet Ulaşım Ana Planı

Konya kenti için kentsel ulaşımdaki aksaklıkların ortadan kaldırılması, kentsel ulaşımın daha verimli, sürdürülebilir olması, çevreye duyarlı uygulamaların yapılması, enerji verimliliğinin artırılması, karbon ayak izinin azaltılması ilkelerinin de gözetildiği Konya Ulaşım Ana Planı (KONUAP 2030) hazırlanmıştır.

Konya "Motorsuz Ulaşım" planlamasına yönelik stratejik çerçevenin oluşturulduğu KONUAP (2030) çalışması 2014 yılında tamamlamıştır. Ana plan çalışmasının devamında özellikle bisiklet ulaşımı plan kararlarını uygulamaya yönelik çalışmalar Konya Bisikletli Ulaşım Ana Planı çalışması ile yapılmıştır.

Kentselleşmenin ve nüfus yoğunlukların artması ile sürdürülebilir ulaşım modlarına yönelik çözümler dünya çapında uygulama ve planlamaları artmış durumdadır. Sürdürülebilir ulaşım başlığı altında kentsel hareketlilik, toplu taşıma, otopark yönetimi, lojistik hareket yönetimi, bisiklet ulaşımı odaklı eylem planları planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bisiklet ulaşımı üzerine dünya kentleri arasında başarılı stratejiler oluşturan ve bisiklet kullanımını aktif olarak ulaşımda kullanan kentlere ait örnekler incelenmiştir.

1000 kişi başına düşen bisiklet ulaşım ağı uzunluğu değerlendirildiğinde Melbourne merkez bölgesinin 0,89 km ile diğer kentlere nazaran daha yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir. Barselona ise tanımlı bisiklet yolu ağı açısından kıyaslanan kentler arasında sonda gelmektedir. Konya şehri incelendiğinde 320 km bisiklet ağına sahip olduğu ve kişi başına düşen bisiklet ağı oranının 0,24 km olduğu belirlenmiştir

Bisikletli ulaşımın kent içinde yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi öncelikle kentlilerin ulaşım alışkanlıklarının analizi ile direkt olarak ilişkilidir. Bu amaçla kent genelinde yapılan anket çalışmaları kentlerde ulaşım olanakları ve tercih edilme nedenlerinin sorgulanmasında önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

Öneri bisiklet şebekesinin yönünün belirlenmesinde yolun fiziki durumu ve arazi kullanım kararları göz önünde bulundurulmuştur. Şebekenin büyük bir bölümü yolun her iki cephesinde tek şerit ve tek yönlü olarak planlanmıştır. Araç ve yaya paylaşımlı bisiklet şeridi ise öneri şebekede yaklaşık %5,2’lik bir orana sahiptir.

Mevcut durumda bisiklet yollarının yetersizliği, güvenli sürüş için gerekli yol bileşenlerinin neleri kapsadığı, hangi güzergahların bisikletler için ayrılması gerektiğinin bilinmemesi, hangi noktalarda park yeri ihtiyacı olduğu, nüfus artış hızı ile bisiklet kullanım oranlarının ne şekilde değişeceği, bisiklet kullanıcılarının alışkanlık ve kullanım tercihlerinin bilinmediği gibi sorunlar tespit edilmiştir. Dolayısı ile bu sorunların çözülerek kullanıcıların rahat konforlu ve güvenli erişim sağlamaları amaçlanmıştır.

Bisiklet şebekesinin geçtiği taşıt yolunun mevcut durumu ve imar planı kararları incelendiğinde hizmet birimleri, kamu kurumları, konut kullanımlarının yolun her iki tarafında konumladığı durumlarda bisiklet şebekesi de tek yönlü olarak yolun her iki cephesinde konumlandırılarak kullanıcıların rahat bir biçimde erişim sağlamaları hedeflenmiştir. Yolun fiziki durumu ise dikkat edilen bir diğer önemli kriterden birisidir. Kent merkezi ve yakın çevresi, İstanbul Caddesi’nin doğusunda ve batısında konumlanan konut alanları ve otobüs terminali bölgesinde bisiklet şebekesi yolun her iki cephesinde önerilmiştir.

 • Şehir KONYA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Konya Büyükşehir Belediyesi

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • BİSUAP Çalışma Süreçleri
  • Uluslararası Uygulama Örnekleri ve Kıyaslama
  • Veri Toplama Çalışmaları (Mevcut ve Yeni Bilgiler)
  • Stratejileri ve Önerilerin Geliştirilmesi
  • Bisiklet Ön Projeleri
  • Teşvik ve Farkındalık Çalışmaları