NE ARAMIŞTINIZ?

İzmir Ulaşım Ana Planı

Bugün nüfusu 4 milyonu geçen İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti, Ege Bölgesi’nin de merkezi konumundadır. Böylesine büyük ve büyümeye devam eden kentlerde ulaşımın çevre, enerji, sürdürülebilirlik, sosyal denge gibi konular dikkate alınarak, bilimsel yöntemlerle planlanması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Bu bakış açısıyla 2015 yılında başlanan İzmir Ulaşım Ana Planı (UPİ 2030) çalışması, 2017 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

İzmir Ulaşım Alan Planı (UPİ), İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde; kent içi ulaşımın, bugün ve 2030 hedef yılı için; kentin üst ve alt ölçekli plan kararları dikkate alınarak ve eşgüdüm içinde analiz edilmesini, düzenlenmesini, toplu taşım sistemlerine ve yaya/bisiklet gibi çevre dostu ulaşım biçimlerine öncelik verilerek ulaşım ve trafik sorunlarına çözümler getirilmesini, buna paralel olarak; toplu taşım ve ara-toplu taşım türlerinin entegrasyonu ile bunların durak ve terminal alanları düzenlenmesini, özel ulaşım dâhil çeşitli ulaşım türlerinin birbirleri ile rekabet etmeyecek ve birbirini tamamlayacak şekilde işletilebilmesi için bir bütün olarak planlanması ve işletilmesi, aktarma olanaklarının geliştirilmesini içermektedir.

UPİ 2030 çalışmasının çalışma alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 30 ilçe ve 1.293 mahalleyi kapsamaktadır. Çalışma alan sınırı içerisinde ön araştırma ile kentteki hareketlilik ve sorunlar tespit edilmiştir. Mevcut bilgilerin toplanmasının akabinde veri tabanının güncelleştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için 2015-2016 yıllarında saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

İzmir için oluşturulan ulaşım modelleri, çalışma kapsamında yapılan hanehalkı ulaşım araştırmasından ve trafik sayımlarından elde edilen veriler kullanılarak kalibre edilmiştir.  UPİ 2030 hedef yılında oluşturulacak yolculuk talep tahminlerinin belirlenmesinde modele girdi olması için çalışma kapsamında trafik analiz zonlarına ait nüfus, istihdam, iş gücü, öğrenci sayısı, gelir durumu ve otomobil sahipliğine yönelik gelecek tahminleri yapılmıştır.

Projeksiyon çalışmasıyla elde edilen sosyoekonomik verilerin modelde kullanılması ile 2030 yılı için günlük yolculuk sayısı, hareketlilik oranları bulunmuştur. Hedef yılına kadar hiçbir yeni ulaşım yatırımının yapılmadığı, kentin sadece imar planları doğrultusunda geliştiği varsayıldığında oluşacak eğilim senaryosu tespit edilmiştir.

Hızlı nüfus ve otomobil sahipliği artışı ve buna paralel yolculuk sayısındaki artış kent ulaşımı üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu olumsuzlukları en aza indirmek üzere kent ulaşımı ile ilgili stratejik kararlar alınmış ve bu stratejilere uygun ulaşım ana planı geliştirilmiştir.

Ulaşım planlamasında talebin yönetilebilmesi açısından, ulaşım türlerinin bir sistem olarak bütüncül düşünülmesi ve toplu taşıma sistemlerinin karayolu sistemleri ile birlikte planlanması gerekmektedir. Burada toplu taşıma sistemi alternatifleri karayolu önerileri için yönlendirici bir araç olacağından, toplu taşıma sistemi çözümleri ulaşım ana planı sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Belirlenen temel stratejiler ve hedefler doğrultusunda, İzmir kenti için alternatif raylı sistem çözümleri üretilmiştir. Alternatif çözüm önerileri değerlendirilirken belirlenen farklı bölgeler için alternatif hatların oluşmasına dikkat edilmiştir. Yapılan ön değerlendirme neticesinde oluşturulan alternatifler çözümler arasından seçilenler, 16 Gelişme Senaryosu altında toplanmış ve model ile test edilmiştir. Final senaryonun belirlenmesi aşamasında her bölge için en uygun ve performansı en yüksek hatlar seçilmiştir.

UPİ 2030 kapsamında toplu taşıma sistemi, transfer merkezleri, yaya ve bisiklet ulaşımı, otopark sistemi, karayolu altyapısı ve trafik sistemi, kent içi yük taşıma sistemi, şehirlerarası ve çevre yerleşimlere ulaşım ile kurumsal ve yasal yapılanma konu başlıkları çerçevesinde çözüm önerileri oluşturulmuştur.

 

 

 • Şehir İZMİR
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İzmir Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2017
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Deniz Ulaşımı Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri