NE ARAMIŞTINIZ?

Mersin Ulaşım Ana Planı Revizyonu 2030

Mersin, Çukurova Bölgesi’nin ve ülkenin önemli kentsel merkezlerinden birisidir. Kentin lineer makroformu, kentsel gelişime bağlı olarak ulaşımda darboğazların oluşmasına yol açmıştır. İlk kez 2010 yılında tarafımızca hazırlanan Mersin Ulaşım Ana Planı (MUAP), 2015 yılında büyükşehir belediye sınırlarının genişlemesiyle yine tarafımızca sürdürülebilir kentsel ulaşım planlaması ilkelerine uygun olarak revize edilmiştir.

MUAP Modelleme Çalışmasında 4 aşamalı ulaşım talep tahmin modeli yöntemi kullanılmış ve Mersin’in mevcut ulaşım karakteristikleri belirlenmiştir. 2030 hedef yılına ilişkin nüfus, istihdam, otomobil sayısı, ortalama hanehalkı geliri gibi değişkenlerin projeksiyonları yapılarak gelecekte ulaşımda beklenen problemler ve darboğazlar ortaya konmuştur.

Hedef yılda beklenen ulaşım taleplerini karşılamaya yönelik olarak toplu taşıma odaklı planlama yaklaşımı çerçevesinde alternatifli çözüm önerileri geliştirilmiştir. Üretilen alternatifler, idare ve ilgili paydaşların katılımıyla değerlendirilmiş, hedef yılı ulaşım vizyonu ve politikalarına uygun en optimum çözüm seçilerek ulaşım ana planı sonuçlandırılmıştır.

Bütüncül planlama yaklaşımı ile kentteki tüm ulaşım sistemlerine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli yatırım kararları oluşturulmuştur.

 • Şehir MERSİN
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  Mersin Büyükşehir Belediyesi

  Ulaşım Dairesi Başkanlığı

 • Çalışma Takvimi 2015-2016
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Bilgilerin Toplanması
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Model Girdilerinin Hazırlanması ve Ulaşım Modelinin Oluşturulması
  • Model Kalibrasyonu ve Geçerlilik Sınamaları
  • Hedef Yılı Projeksiyonları
  • Mevcut ve Gelecekteki Sorunların Belirlenmesi Yetersizlik Analizi
  • Alternatiflerin Oluşturulması ve Modelde Test Edilmesi
  • Uygun Toplu Taşım Yol Ağı-Tür Planı Alternatiflerinin Seçilmesi
  • Ulaşım Ana Planının Oluşturulması
  • Kent İçi Ulaşımına Yönelik Öneriler
  • Karayolu, Trafik ve Otopark Düzenlemeleri, Öneri Kavşak ve Sinyalizasyon Projeleri
  • Öneri Alternatiflerin Ön Projeleri
  • Ek Alternatif (Monoray) Proje ve Fizibilite Çalışmaları