NE ARAMIŞTINIZ?

Bursa Ulaşım Ana Planı 2035

Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) 2011 yılında plan hedef yılı 2030 olan Bursa Ulaşım Ana Planı’nı (BUAP) Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlamış ve bu plan büyükşehir meclisince onaylanmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun ile birlikte 2018 yılında BBB’nin mevcut ulaşım ana planının, genişleyen planlama alanını kapsayacak şekilde yenilenmesine karar verilmiştir. 
Hedef yılı 2035 olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Ana Planı (BUAP) Revizyonu ve Acil Eylem Projeleri İşi kapsamında ulaşımda yaşanan sorunların ve darboğazların, Çevre Düzeni Planı (ÇDP) ve Nazım İmar Planı (NİP) kararları çerçevesinde yeniden çözümlenmesi, ulaşım ve trafik altyapısı ile işletmeciliğinin yeniden düzenlenmesi, toplu ulaşım sistemlerine öncelik verilerek, kentte günümüzde yaşanan ve gelecekte oluşması beklenen ulaşım sorunlarının çözümü için “Kısa, Orta ve Uzun Dönemlerde Uygulanacak Çözüm Önerilerinin” geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Çalışma kapsamında Bursa’nın kentsel yapısına ve mevcut ulaşım sistemine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Ulusal ve yerel veri tabanı açısından hâlihazırda bulunmayan çeşitli niteliklerdeki verilerin toplanmasına yönelik saha çalışmaları yapılmıştır. Ulaşım modelinin kalibrasyonu ve hedef yılı projeksiyonlarının oluşturulması ile mevcut sorunların ve yetersizliklerin belirlenerek kentin ulaşım karakterinin tanımlanmasına yönelik çeşitli matematiksel modeller kullanılmıştır.

Yapılan çalışma ulaşım modelinin güncellenmesi doğrultusunda yürütüldüğünden; Bursa’da çalışma alanı analiz bölgelerine ayrılırken BUAP-2011 model çalışması dikkate alınmıştır. Talep Tahmin Modeli, 2011 verileriyle tekrar çalıştırılarak önce geçerlilik sınaması yapılmış ve yeni parametreler hesaplanmıştır. Daha sonra model 2018 verileri ile 2018 ulaşım ağı üzerinden yeniden çalıştırılmış ve 2018 saha araştırması sonuçları ile karşılaştırarak kalibrasyonu yapılmıştır.

Yapılan projeksiyonlar doğrultusunda gelecekte ortaya çıkacak ulaşım ihtiyacının belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 21 adet alternatif raylı sistem hat güzergâhı tasarlanmıştır. Tasarlanan hatların her biri farklı bölgeye hizmet verecek şekilde tasnif edilerek 7 temel gelişme senaryosu altında toplanmış ve model ile test edilmiştir. Oluşturulan bu alternatif senaryolar performans ölçütleri bazında çok ölçütlü değerlendirme yöntemi ile değerlendirilmiş ve kentin yapısına en uygun senaryo seçilmiştir.

 

 • Şehir BURSA
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  BURULAŞ

 • Çalışma Takvimi 2018-2019
 • Çalışma Kapsamı
  • Mevcut Durum Tespiti
  • Yeni Bilgilerin Toplanması
  • Mevcut Sorunların ve Yetersizliklerin Tespiti
  • Model Girdilerinin Oluşturulması
  • Hedef Yılı Sosyoekonomik  Projeksiyonları ve Yolculuk Tahminleri
  • Alternatif Senaryolar
  • Ulaşım Ana Planı
  • Raylı Sistem Planlaması
  • Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Planlaması
  • Transfer Merkezi Düzenlemeleri
  • Ara Toplu Taşıma Planlaması
  • Şehirlerarası ve Çevre Yerleşim Terminal Alanları Planlaması
  • Yaya Ulaşımı Planlaması
  • Engelli Ulaşımı Planlaması
  • Bisikletli Ulaşım Planlaması
  • Karayolu Düzenlemeleri
  • Otopark Düzenlemeleri
  • Kent İçi Yük Taşımacılığı Düzenlemeleri
  • Kurumsal Yapılanma Önerileri