NE ARAMIŞTINIZ?

Grup 1 / İlbank Büyükşehir Belediyeleri için Orta Vadeli Kalkınma Planlaması (OVKP) Çerçevesi Geliştirilmesi ve Finansmanı Projesi

Türkiye’de kentsel hizmet talebindeki artış ve bunun sonucu olarak şehirler için hizmet kalitesinin yanı sıra finansal ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili ortaya çıkan zorlukları ele almak için İlbank A.Ş., Avrupa Birliği'nin EU-IPA2 Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası rehberliğinde Sürdürülebilir Şehirler Programı'nı (SŞP) uygulamaktadır.

“Orta Vadeli Kalkınma Planlaması ve Finansmanı-OVKP” Projesi ise SŞP kapsamında yürütülmekte ve  Büyükşehir Belediyeleri (BB) ve bağlı kuruluşlarında kalkınma ve sermaye yatırım planlaması çerçevesini, prosedürlerini ve uygulamalarını SŞP amaçları ile paralellik sağlayacak şekilde güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda BB’ler için İlbank’ın OVKP Çerçevesi Geliştirilmesi ve Finansmanı Projesi kalkınma planlaması araçlarının sermaye yatırım planlaması ve yatırım finansmanı ile entegrasyonunu ve proje seçimi ve finansal karar süreçlerine rasyonel ilkelerin dahil edilmesini amaçlayan bir proje olarak hayata geçirilmektedir.

Firmamıza düşen görev kapsamında işin gelinen sürecinde BB’lerinin Stratejik Plan, Performans ve Faaliyet Raporları gibi orta vadeli stratejik planlama çalışmaları ile kısa-orta ve uzun vadeli Ulaşım Ana Planı çalışmaları kapsamında sürdürülebilir ulaşım altyapısı ve hizmet yatırımlarının planlanması ve programlanması süreçlerinin incelenmesi ve bu programların gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu bağlamda, stratejik plan çerçevesinde belirlenmiş ulaşıma ilişkin strateji ve hedefleri ortaya koyulmuştur. Bu hedeflere yönelik performans göstergesi seçimleri belirlenmiş ve takibi yapılmıştır. Performans programına göre faaliyetlerin gerçekleşme durumları ortaya konulmuştur. Kentteki ulaşım yatırımlarını belirleme, karar verme ve takip süreçleri incelenerek yorumlanmıştır.

İşin ilerleyen süreçlerinde iş kapsamında yer alan Kayseri, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri ve bağlı kuruluşlar için aşağıda belirtilen görevler sırasıyla yerine getirilecektir.

 •    1. Mevcut kalkınma planları ve BB'lerin bölgesel ve sektörel planlama ve kamu hizmetlerinin sektörel bağlantılarının gözden geçirilmesi ve özeti
 •    2. Kalkınma planlamasının geliştirilmesini sağlamak için çeşitli kapasite geliştirme ve eğitim eylemleri,
 •    3. Kilit pozisyonlar ve eylemler için OVKP Standart İşletim Prosedürlerinin belirlenmesi;
 •    4. OVKP hazırlığının hedef analitik çalışmalarla desteklenmesi,n
 •    5. Halkın katılımı da dahil olmak üzere OVKP’nin benimsetilmesi,
 •    6. Prosedür kılavuzu için ayrıntılı taslak hazırlanması
 • Şehir KAYSERİ
 • Ülke Türkiye
 • İş Veren

  İlbank A.Ş.

 • Çalışma Takvimi 2020-
 • Çalışma Kapsamı
  • Kayseri, Muğla, Malatya, Kahramanmaraş ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri;
  • Mevcut Kalkınma Planlarının Gözden Geçirilmesi
  • Kapasite Geliştirme Analizleri
  • OVKP Standart İşletim Prosedürlerinin Belirlenmesi
  • Paydaş Katılımıyla OVKP’nın Öğretilmesi
  • Prosedür Kılavuzu Taslağının Hazırlanması